สำนักงาน บริษัท พี.เอ็ม.ดีไซน์ จำกัด
สำนักงาน บริษัท พี.เอ็ม.ดีไซน์ จำกัด
สำนักงาน บริษัท พี.เอ็ม.ดีไซน์ จำกัด
สำนักงาน บริษัท พี.เอ็ม.ดีไซน์ จำกัด
กลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา มรภ.เชียงใหม่
กลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา มรภ.เชียงใหม่
อาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์ มรภ.พิบูลสงคราม
กลุ่มอาคารที่พักบุคลากร มรภ.เลย
กลุ่มอาคารที่พักบุคลากร มรภ.เลย
กลุ่มอาคารที่พักนักศึกษา มรภ.เลย
อาคารศูนย์บริการนักศึกษา มรภ.สงขลา
อาคารศูนย์บริการนักศึกษา มรภ.นักศึกษา