อาคารกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา
อาคารกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา
อาคารกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา
อาคารกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา
อาคารโภชนาการ ม.อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ คณะแพทย์ มอ.หาดใหญ่
อาคารอเนกประสงค์ คณะแพทย์ มอ.หาดใหญ่
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ม.เชียงใหม่
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ม.เชียงใหม่
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร
อาคารกิจการนักศึกษา ม.เชียงใหม่
โรงเรียนสาธิต มรภ.ลำปาง
โรงเรียนสาธิต มรภ.ลำปาง
โรงเรียนสาธิต มรภ.ลำปาง
อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
อาคารเรียนรวมและปฏิการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
อาคารเรียนรวมและปฏิการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
อาคารเรียนรวมและปฏิการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สุราษฎร์ธานี
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สุราษฎร์ธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มรภ.สุราษฏร์ธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มรภ.สุราษฏร์ธานี
อาคารอเนกประสงค์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
อาคารอเนกประสงค์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ มรภ.นครศรีธรรมราช
อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ มรภ.นครศรีธรรมราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุราษฎร์ธานี
อาคารอเนกประสงค์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
อาคารอเนกประสงค์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
อาคารเรียนรวมและปฏิการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
อาคารเรียนรวมและปฏิการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มรภ.สุราษฎร์ธานี
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มรภ.สุราษฎร์ธานี
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สุราษฎร์ธานี
อาคารอเนกประสงค์ มรภ.สุราษฏร์ธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มรภ.สุราษฏร์ธานี
กลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา มรภ.เชียงใหม่
กลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา มรภ.เชียงใหม่
กลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา มรภ.เชียงใหม่
โรงยิมเนเซียม มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
โรงยิมเนเซียม มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
อาคารอัฒจันทร์สนามกีฬา มรภ.นครศรีธรรมราช
อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีธรรมราช
อาคารอัฒจันทร์สนามกีฬา มรภ.นครศรีธรรมราช
อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีธรรมราช
อาคารอัฒจันทร์สนามกีฬา มรภ.นครศรีธรรมราช
อาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์ มรภ.พิบูลสงคราม
อาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์ มรภ.พิบูลสงคราม
กลุ่มอาคารที่พักนักศึกษาและบุคลากร มรภ.เลย
กลุ่มอาคารที่พักนักศึกษาและบุคลากร มรภ.เลย
กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
อาคารยิมเนเซียม มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล
โรงเรียนพะตงมูลนิธิ
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ม.ราชภัฎสุราษฎร์
อาคารคณะบริหารฯ ม.ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม
อาคาร U Plaza ม.หาดใหญ่
[2011] อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์3
[2011] อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์1
[2011] อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
[2011] อาคารสำนักงานอธิการบดี มรภ.วิทยาเขตสตูล
[2011] อาคารเรียนรวม มรภ.สงขล วิทยาเขตสตูล
[2011] อาคารที่พักนักศึกษา มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล